Онцлог чанар

Үзүүлэлт

  • Хэмжээ: 78×48мм
  • Утасгүй сүлжээ: Battery free Wi-Fi